Trusti lejon tërheqjen e fondeve për këtë kategori

Para moshës së pensionimit, nëse kontribuuesi bëhet përfitues i Pensionit Invalidor, ai/ajo mund të aplikojë për tërheqje të kursimeve.

Pensioni invalidor nga Administrata Pensionale pranë MPMS, aprovohet për kohëzgjatje një, tri dhe pesëvjeçare. Bazuar në kohëzgjatjen e këtyre pensioneve dhe në lartësinë e bilancit të kursimeve, FKPK aprovon tërheqje të pjesërishme përmes pagesave mujore prej €200 derisa vendimi i pensionit invalidor është valid. Për shembull, nëse personi ka vendim për pension invalidor me kohëzgjatje trivjeçare, FKPK do të aprovojë vetëm atë pjesë kursimi e cila do të mbulojë 36 muaj me pagesë prej €200, që d.m.th €7,200, apo më pak nëse kontribuuesi nuk ka kursime të mjaftueshme për të mbuluar periudhën në fjalë raporton kontabilisti.info

Po ashtu, pensionet invalidore, të tërhequra sipas invaliditetit që rrjedh nga “Ligji Nr. 04/L-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-së, viktimave civile dhe familjeve të tyre”, kanë të drejtë të tërheqin kursimet e tyre sipas mënyrës së lartpëmendur. Poashtu, ri-aplikimet lejohen vetëm nëse kanë kaluar 12 muaj nga shpagimi i fundit. Megjithatë, Bordi Drejtues nuk iu rekomandon kontribuuesve që ta bëjnë këtë tërheqje të përsëritur. Meqë, për shkak të kohës së shkurtër akumuluese dhe luhatjes së tregjeve financiare, mund të ndodhë që të tërheqin më pak mjete sesa janë paguar nga kontribuuesi dhe punëdhënësi i tij/saj.

DOKUMENTET E NEVOJSHME
Dokumenti valid identifikimi kontribuuesit
Vendimi për pensionim invalidor, nga Administrata Pensionale
Deklarim për bankën e preferuar (TEB, NLB, BE, BPB)
Nëse zgjedhet TEB, kontribuuesi duhet të ofrojë konfirmimin e llogarisë nga TEB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *