Kam arritur moshën e pensionimit, si do ti tërheq kursimet pensionale me këste?

Tek tërheqja në faza, aranzhimi i pagesës bëhet sipas dy proporcioneve:

20%/80% – ku 20% është pagesë e përnjëhershme dhe 80% është pagesë në faza mujore, ose 0%/100% ku i gjithë bilanci tërhiqet në faza.

Tek tërheqja në faza, pagesa është mujore, me minimum €200 dhe maksimumi 1% e bilancit të kursimeve në ditën e aprovimit të aplikacionit. Lartësia e pagesave mujore rishikohet në baza të rregullta, propozohet nga Bordi Drejtues dhe miratohet nga Banka Qendrore e Kosovës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *