Këtu mund ta kalkuloni pagën tuaj nga Neto në Bruto

Siç është cekur më poshtë, çdo punëdhënës është i obliguar të ndal tatimin nga të ardhurat bruto të pagave të të punësuarve të tij gjatë secilës periudhë të caktuar. Për secilën periudhë tatimore, tatimi në të ardhura ngarkohet sipas shkallëve në vijim:

KALKULATORI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *