Nga marsi ky shtet europian hap sistemin për paisje me viza pune, mund të aplikojnë edhe kosovarët

Qeveria italiane ka përcaktuar kuotat e punëtorëve të huaj që mund të hyjnë në Itali për të punuar. Dekreti përcakton një numër maksimal hyrjesh të barabartë me 69,700 njësi , 42,000 prej të cilave janë të rezervuara për hyrje për arsye pune sezonale.

Kuotat e vendosura për pranimet për arsye pune josezonale dhe të vetëpunësuar janë 27 000 dhe ndër këto 20 000 janë të rezervuara për hyrjet për punë vartëse josezonale në sektorët e transportit rrugor, ndërtimtarisë dhe turizmit-hotelierë për shtetasit e vendeve që kanë nënshkruar ose janë gati të nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për migracionin me Italinë.

APLIKIMI

Duke filluar nga ora 9:00 e datës 12 janar 2022, aplikimi për plotësimin paraprak të formularëve të aplikimit do të jetë i disponueshëm në adresën:

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it , i cili do të transmetohet ekskluzivisht në mënyrë elektronike. Sipas dekretit të ri, në Itali pranohen 69700 punëtorë të huaj. Aplikimet do të hapen nga data 1 shkurt, ora 9:00. Pjesa e përgjithshme ndahet si më poshtë:– 27 700 KUOTA, janë të rezervuara për rekrutim në sektorët e transportit rrugor, të ndërtimit dhe të turizmit-hotelierëve për qytetarët e vendeve që kanë nënshkruar ose janë në pritje të nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit në fushën e migracionit.

STRUČNJACI PREDLAŽU: Namažite ovaj gel i bol u kolenima će nestati odmah!
Në veçanti nga 27,700 pranimet e lartpërmendura:17,000 janë të rezervuara për punëtorë shtetas të Shqipërisë, Algjerisë, Bangladeshit, Bosnje – Hercegovinës, Koresë (Republika e Koresë), Bregut të Fildishtë, Egjiptit, El Salvadorit, Etiopisë, Filipineve, Gambisë, Gana, Japonisë, Guatemalës, Indisë, Kosovës, Malit, Maroku, Mauritius, Moldavia, Mali i Zi, Nigeri, Nigeria, Pakistani, Republika e Maqedonisë së Veriut, Senegali, Serbia, Sri Lanka, Sudani, Tunizia, Ukraina.Kuota e mbetur prej 3000 , nga ana tjetër, mbetet e disponueshme për rekrutimin e shtetasve të vendeve të tjera me të cilët brenda vitit 2022 do të hyjnë në fuqi marrëveshjet e bashkëpunimit për migracionin. Siç specifikohet në Qarkoren Ndërministrore të datës 5 janar 2022, për sektorin e transportit të mallrave për palët e treta, aplikimi për autorizim për punë vartëse lejohet vetëm në favor të punonjësve shoferë, të pajisur me licenca profesionale të barasvlershme me licencat e kategorisë CE, shtetas të vendeve. që lëshojnë leje drejtimi ekuivalente me kategorinë CE dhe të konvertueshme në Itali në bazë të marrëveshjeve ekzistuese të reciprocitetit (Algjeri, Shqipëri, Marok, Moldavi, Republika e Maqedonisë së Veriut, Sri Lanka, Tunizi, Ukrainë).

100 KUOTA të rezervuara për punëtorët e huaj që kanë përfunduar programe trajnimi dhe arsimimi në vendet e origjinës në përputhje me nenin. 23 i dekretit legjislativ 25 korrik 1998, n. 286.
100

KUOTA të rezervuara për punëtorët e huaj me origjinë italiane për pjesën e të paktën njërit prej prindërve deri në shkallën e tretë të linjës së drejtpërdrejtë të prejardhjes, rezident në Venezuelë.500

KUOTA të rezervuara për punëtorët e vetëpunësuar që i përkasin kategorive të mëposhtme:– sipërmarrësit që kryejnë aktivitete me interes për ekonominë italiane që përfshijnë përdorimin e burimeve të tyre jo më pak se 500 000 euro, si dhe krijimin e të paktën tre vendeve të reja të punës; – profesionistë të pavarur që i atribuohen profesioneve të mbikëqyrura ose të parregulluara, por përfaqësues në nivel kombëtar dhe të përfshirë në listat e mbajtura nga Administrata Publike; – mbajtësit e pozicioneve të administrimit dhe kontrollit të korporatave të parashikuara shprehimisht nga dekreti ndërministror i datës 11 maj 2011, nr. 850; – artistë me famë të qartë ose me kualifikim të lartë e të njohur profesional, të punësuar nga organe publike ose private, në prani të kërkesave të parashikuara shprehimisht nga dekreti ndërministror i datës 11 maj 2011, nr. 850; – Shtetasit e huaj për krijimin e “start-up-eve inovative” në zbatim të ligjit 221/2012, në favor të të cilave u atribuohet një marrëdhënie e pavarur pune me shoqërinë. Për më shumë informacion mbi programin e Italisë Start Up Visa, shkoni në faqen e dedikuar.

Dekreti rezervon 42,000 shtesa për punë sezonale.Kuotat për punë sezonale janë të rezervuara për kombësitë e mëposhtme: Shqipëri, Algjeri, Bangladesh, Bosnje-Hercegovinë, Kore (Republika e Koresë), Bregu i Fildishtë, Egjipt, El Salvador, Etiopi, Filipine, Gambia, Gana, Japonia, Guatemala, India, Kosova, Mali, Maroku, Mauritius, Moldavia, Mali i Zi, Nigeri, Nigeria, Pakistani, Republika e Maqedonisë së Veriut, Senegali, Serbia, Sri Lanka, Sudani, Tunizia, Ukraina. Këtë vit qytetarët e Guatemalës do të mund të hyjnë edhe për punë sezonale. Brenda kuotës së përgjithshme prej 42,000 njësi, 14,000 aksionejanë të rezervuara, vetëm për sektorin e bujqësisë, për punëtorët për të cilët paraqiten aplikime për autorizim, në emër dhe për llogari të punëdhënësve, nga organizatat e mëposhtme profesionale të punëdhënësve: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza e kooperativave ( përfshin Lega delle Cooperative dhe Confcooperative).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *