Lajm i mirë për të gjithë pensionistët

Kushtetuesja u ka njohur kontributin personave që janë larguar nga puna në vitet 90-ta duke gjetur shkelje në ligjin për skema pensionale ku shteti ua njeh kontrubitet vetëm personave që kanë 15 vite përvojë pune. AAK që e kanë nisur si nismë ligjore, e mirëpret vendimin njësoj edhe shoqata e pensionistëve.

Kriteri që pensionistët t’i kenë 15 vjet përvojë pune para luftës në mënyrë që t`u njihen kontributet pensionale, tash e një kohë të gjatë ka ngritur reagime në masë. Por, neni 8 i Ligjit për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti është vlerësuar kundër kushtetues nga Gjykata Kushtetuese pasi parashtrimit nga Supremja. “Gjykata, njëzëri, vendosi që kërkesa është e pranueshme dhe paragrafi 2 i nenit 8 të Ligjit nr.04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti në lidhje me nën-paragrafin 2.3 të paragrafit 2 të nenit 6 të Udhëzimit Administrativ nr.09/2015 për “Kategorizimine Shfrytëzuesve të Pensionit Kontributpagues sipas Strukturës Kualifikuese dhe Kohëzgjatjes së Pagesës së Kontributeve-Stazhit

Pensional”, nuk janë në përputhshmëri me nenin 24 [Barazia para Ligjit] në lidhje me nenin 14 (Ndalimi i diskriminimit) dhe nenin 1 (Ndalimi i Përgjithshëm i Diskriminimit) të Protokollit nr. 12 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.”

Më së shpeshti këtë temë në Kuvend e ka ngritur Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila kishte tentuar që përmes një nisme ligjore të bënte ndryshimet. E, fort pozitiv po e sheh këtë vendim të Kushtetueses, deputeti i AAK-së Shemsedin Dreshaj, i cili pret që brenda 6 muajsh ky ligj të ndryshohet. burimin nga kontabilistit

“Ky është një ligj i cili popullatës, shqiptarëve të Kosovës u thotë shkoni merrne pensionin në Serbi për shkak se nuk i keni 15 vjet që të merrni pensionin e Kosovës.Pensioni të jetë ekuivalent me vitet që keni kontribuuar, pra do të thotë nëse ju keni kontribuar dhjetë vite,
për ato dhjetë vite ju të gëzoni pensionin që e keni”, ka thënë Dreshaj.

Vendimin e Kushtetueses e ka mirëpritur edhe kryetari i Shoqatës së Pensionistëve, Nijazi Gashi, që thotë se ky ligj u ka kushtuar shumë një numri të madh të pensionistëve.

“Vendimi i Gjykatës Kushtetuese i obligon të gjitha nivelet juridike të shtetit të Kosovës për vendimet që ajo i merr. Eshtë një lajm i mirë për gjithë qytetarët e Kosovës, posaçërisht për ata që tani janë në pension.Dhe është një satisfaksion moral dhe shpirtëror për ata që
diskriminuan për 22 vite”, ka thënë Gashi. Gjykata Kushtetuese në njoftimin e saj bëri të ditur se iu referua Opinioneve relevante të Komisionit të Venecias dhe kërkoi edhe
mendimin e Gjykatave Kushtetuese anëtare të Forumit të Komisionit të Venecias./RTV Dukagjini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *